Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w dniu 25.06.2019r. w Warszawie.
2019-07-01

Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w dniu 25.06.2019r. w Warszawie.

25.06.2017r. odbyło się VIII Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (WZD FERP).  

Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu, Pana Czesława Fiedorowicza z działalności Federacji Euroregionów RP w okresie od 28 czerwca 2018r. do 25 czerwca 2019r. i sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej, pana Andrzeja Jankowskiego podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2018r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2018; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2020; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2019.

Następnie delegaci FERP dokonali wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej FERP. W ramach tajnego głosowania przeprowadzonego podczas posiedzenia wybrano nowy Zarząd i nową Komisję Rewizyjną na najbliższe 5 lat. W skład Zarządu weszło 4 dotychczasowych członków (Czesław Fiedorowicz (przewodniczący) z Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, Krzysztof Soska (wiceprzewodniczący) z Euroregionu Pomerania, Janusz Pierzyna z Euroregionu Śląsk Cieszyński, oraz Bogusław Waksmundzki z Euroregionu Tatry. Nowym członkiem Zarządu FERP został pan Dawid Lasek z Euroregionu Karpackiego. Wybrany skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: Przewodniczący – Andrzej Jankowski z Euroregionu Nysa, członkowie - Małgorzata Samusjew z Euroregionu Bałtyk i Galina Grabarczuk z Euroregionu Bug.  

W trakcie spotkania podjęto też Stanowiska WZD FERP dotyczące wyłączenia blokowego projektów EWT. Zdaniem Delegatów FERP, wspieranie finansowe projektów transgranicznych ze środków EWT z uwagi na znikomy wpływ na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi, powinno być uznane za zgodne z rynkiem wewnętrznym na podstawie zapisów Rozporządzenia Rady UE 2018/1911 z 26.11.2018r. art. 1 ust.1 lit. a. Objęcie wyłączeniem blokowym projektów wspieranych przez programy UE w ramach EWT, przyczyni się do uproszczenia procedur administracyjnych i pozytywnego odbioru społecznego. Nawet w projektach, w których uczestniczą MŚP w obszarze transgranicznym ewentualnie mamy do czynienia jedynie z ograniczonym wpływem na gospodarkę regionu, który nie prowadzi do żadnych poważnych zakłóceń konkurencji, a osiągnięte korzyści wpisują się w cele integracyjne i budują dobrosąsiedzkie relacje.

 

Podczas posiedzenia omówiono także tematy do dyskusji z przedstawicielami MIiR w dniu 26.06, które przede wszystkim dotyczyły nowej perspektywy finansowej 2021-2027.