Sprawozdanie z konferencji w Parlamencie Europejskim nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej po 2020 roku
2018-04-04

Sprawozdanie z konferencji w Parlamencie Europejskim nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej po 2020 roku

27 marca w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja nt. Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) po 2020 roku, przygotowana przez Poseł do PE Iskrę Mihaylovą, przewodniczącą parlamentarnej komisji ds. rozwoju regionalnego (REGI).


Celem konferencji było omówienie przyszłości programów EWT- INTERREG, możliwości ich uproszczenia i usprawnienia po 2020 r. W dyskusji udział wzięli m.in. Komisarz ds. Polityki Regionalnej Corina Creţu, w imieniu Bułgarskiej Prezydencji minister Lilyana Pavlova, przewodniczący komisji PE ds. budżetu poseł Jean Arthuis, poseł do PE Matthijs van Miltenburg, a także przedstawiciele programu ESPON czy stowarzyszenia regionów granicznych AEBR.

Komisarz Creţu: nawiązanie do efektów polityki spójności (PS), której EWT jest częścią, w kontekście obchodzonego w br. 30-lecia polityki spójności. Wyzwanie UE związane z trwającymi pracami nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE po 2020 r. (WRF), które zostaną opublikowane 2 maja, oraz związana z WRF i w kontekście Brexitu luka budżetowa, konieczność cięć budżetu PS. Należy zapewnić możliwie jak najwyższe środki dla EWT, gdyż jest najlepszym przykładem tworzenia europejskiej wartości dodanej, przyczynia się do budowania pokoju (Irlandia- Irlandia Płn.), budowania i pielęgnowania dobrych kontaktów na trudnych historycznie granicach itd. Nowa generacja programów INTERREG będzie musiała zostać usprawniona i przekształcona, ponieważ często są one rozdrobnione oraz trudne w realizacji ze wzgl. na biurokrację; potrzeba zmian w architekturze programów EWT, aby zostały wzmocnione i nie pokrywały się terytorialnie (np. w przypadku basenów morskich, programy ponadnarodowe i transgraniczne nachodzą na siebie). Dlatego DG REGIO chce usprawnienia obecnie działających 100 programów EWT, m.in.. poprzez stworzenie jednego programu na jedną granicę czy większego wykorzystania uproszczonych kosztów. Programy INTERREG powinny też być ściślej połączone z istniejącymi już strategiami europejskimi, międzynarodowymi i między regionalnymi. Wprowadzanie zmian nie może się obejść bez uproszczeń – w pierwszej kolejności tych dla beneficjentów. Komisarz nawiązała też do komunikatu z 20 września 2017 r. jaki opublikowała Komisja Europejska „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności  w regionach przygranicznych UE”, usuwanie wskazanym w nich barier, powinno mieć charakter priorytetowy.

Ze strony Parlamentu Europejskiego: przewodniczący komisji budżetowej poseł J. Arthuis mówił o wyzwaniach związanych z przyszłym wieloletnim budżetem, wskazując na dwie luki finansowe powodowane nowymi wyzwaniami oraz wyjściem Wlk. Brytanii z UE. Z kolei poseł van Miltenburg postulował, aby programy INTERREG po 2020 r. przesunęły lub też poszerzyły swój obszar działania również o współpracę nad innowacjami, badaniami, zwłaszcza w kontekście międzyregionalnym. Jako przykład istniejącej już współpracy wskazał inicjatywę regionów Vanguard, które współpracują w obszarze reindustrializacji. Prowadząca wydarzenie Poseł Mihaylova  odnosząc się do dużej wartości dodanej programów EWT wskazała na stosunkowo niski udział EWT w budżecie PS, który na lata 2014-2020 wynosi 2,8% (10,1 mld euro).

L. Pavlova wskazała na potrzebę realnych uproszczeń, gdyż doświadczenie ubiegłych lat pokazuje, iż zawsze są dobre chęci, wprowadza się tzw. uproszczenia, ale ostatecznie powodują one coraz więcej komplikacji. Ad. kalendarza prac: 12 kwietnia sprawy PS będą omawiane na kolejnej Radzie ds. Ogólnych (GAC), 8 czerwca w Sofii odbędzie się specjalna konferencja Bułgarskiej Prezydencji poświęcona PS a w tym EWT.

 

Przygotowanie: Jarosława Suchecka, Biuro Regionalne Woj. Lubuskiego w Brukseli