Specyficzne rekomendacje dotyczące realizacji programów Interreg- wstępne stanowisko Rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020r.
2017-09-11

Specyficzne rekomendacje dotyczące realizacji programów Interreg- wstępne stanowisko Rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020r.

W wyżej wymienionym dokumencie pojawiły się zapisy, które są pozytywnym odniesieniem do pism, wniosków i stanowisk podjętych przez Federację Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczą one m.in.:

1)      Kontynuacji małych/(mikro) projektów (people to people)

2)      Zdecydowanych uproszczeń

3)      Wyłączenia programów INTERREG spod reżimu pomocy publicznej

4)      Zbliżenia zasad wdrażania programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa do programów INTERREG.

 (źródło: wstępne stanowisko Rządu RP w sprawie polityki spójności po 2020r, Punkt II.4.h)

II.4.h Specyficzne rekomendacje dotyczące realizacji programów Interreg

Dążąc do zwiększenia widoczności efektów projektów INTERREG na poziomie państw członkowskich i unijnym, Rząd RP opowiada się za: (1) zwiększeniem integralności interwencji, czemu służyć będzie uporządkowanie terytorialne programów, np. ograniczenie liczby programów transgranicznych

(w szczególności programy wzdłuż jednej granicy państwowej). Należy przeprowadzić funkcjonalną delimitację programów transgranicznych i transnarodowych biorąc pod uwagę zasięg geograficzny oraz cele

tematyczne, typy przedsięwzięć i sposoby ich realizacji; (2) realizacją projektów kluczowych oraz małych projektów międzyludzkich (people to people). Małe projekty pozwalają na zaangażowanie lokalnych społeczności i służą przede wszystkim pogłębianiu więzi międzyludzkich. Projekty kluczowe, ze względu na ich zasięg geograficzny (większa część obszaru wsparcia lub cały obszar wsparcia programu) oraz istotę i skalę podejmowanych spraw, dadzą większe i bardziej dostrzegalne rezultaty niż projekty punktowe; zdecydowanym uproszczeniem zasad wdrażania programów INTERREG (m.in. wyłączenie ich z reżimu pomocy publicznej). W szczególności zasady wdrażania programów transgranicznych Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa powinny być bardziej zbliżone do tych obowiązujących w programach INTERREG. Ponadto, Rząd RP opowiada się za kontynuacją realizacji programów INTERREG w modelu zarządzania dzielonego.”

 

całość stanowiska pod adresem: https://www.mr.gov.pl/media/41298/StanowiskoPS2020_KSE2017.pdf