Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (2016/2326(INI))
2017-06-27

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (2016/2326(INI))

Na czerwcowej sesji plenarnej (12-15.06) Parlament Europejski zajmował się m.in. Polityką Spójności UE stwierdzając, że powinna być ona odpowiednio finansowana po 2020r. przy jednoczesnym uproszczeniu procedur oraz zmniejszaniu różnic między regionami. W przyjętej rezolucji szczególnie ważny zapis znajduje się w punkcie 9. Dotyczy on zwiększenia budżetu na EWT po 2020r.

Zachęcamy do lektury.

Tekst rezolucji do wglądu pod następującym adresem www:

www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0254&language=PL&ring=A8-2017-0202