VI Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w  Warszawie w dniu 22.06.2017r.
2017-06-27

VI Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w Warszawie w dniu 22.06.2017r.

W czwartek, 22.06.2017r. w godz.  11.00-13.30 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej w Warszawie odbyło się VI Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (WZD FERP).

Obradom przewodniczył reprezentant Euroregionu Pomerania, Wiceprezydent Szczecina, pan Krzysztof Soska.

Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Federacji Euroregionów RP i sprawozdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Cezarego Cieślukowskiego podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2016r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2016; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2018; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2017.

Dodatkowo delegaci FERP dokonali uzupełniającego wyboru członka Zarządu FERP.  W ramach tajnego głosowania przeprowadzonego podczas posiedzenia wybrany został nowy członek Zarządu, reprezentant Euroregionu Tatry, pan Bogusław Waksmundzki. Zastąpił on w zarządzie pana Antoniego Karlaka, reprezentującego dotychczas również Euroregion Tatry.

W trakcie spotkania podjęto też dwa Stanowiska WZD FERP. Jedno dotyczyło wyłączenia Małych Projektów (people - to - people) spod rygorów badania pod kątem zgodności z zasadą pomocy publicznej, drugie – podjęte na wniosek przedstawicielki Euroregionu Bug, pani Galiny Grabarczuk – dotyczyło poparcia inicjatywy utworzenia polsko- białoruskiego kolejowego przejścia granicznego w miejscowości Orchówek k/Włodawy po stronie polskiej i miejscowości Tomaszówka po stronie białoruskiej.