Rezolucja Parlamentu Europejskiego dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej
2017-03-07

Rezolucja Parlamentu Europejskiego dot. Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Do tematyki przyszłości EWT Parlament Europejski odniósł się w rezolucji podjętej w dniu 13 września 2016 r. w Strasburgu pod nazwą: Europejska Współpraca Terytorialna – najlepsze praktyki i działania innowacyjne.

Link do tekstu:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0321+0+DOC+XML+V0//PL