PROGRAM INTERREG NEXT POLSKA - UKRAINA 2021-2027 ZATWIERDZONY
2022-12-12

PROGRAM INTERREG NEXT POLSKA - UKRAINA 2021-2027 ZATWIERDZONY

29 listopada 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg NEXT Polska – Ukraina 2021-2027. Jest on kontynuacją programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Dzięki polsko-ukraińskim projektom chcemy:

·        wspierać odbudowę Ukrainy po zakończeniu rosyjskiej agresji;

·        kontynuować współpracę w kwestii ochrony środowiska, adaptacji do zmian klimatu, dostępu do wody oraz ochrony przyrody;

·        poprawić dostęp do opieki zdrowotnej;

·        pomóc w wykorzystaniu walorów turystycznych pogranicza polsko-ukraińskiego w zrównoważony sposób;

·        rozwijać współpracę administracji i społeczności na różnych poziomach;

·        usprawnić działanie i ochronę polsko-ukraińskiej granicy.

Wszystkie projekty muszą być realizowane przez przynajmniej jednego partnera z Polski oraz jednego z Ukrainy.

Instytucją zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast rolę instytucji krajowej pełni Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy. Wspólny sekretariat mieści się w Warszawie, w Centrum Projektów Europejskich. 

Obszar wsparcia

Obszar programu obejmuje:

·        w Polsce województwa: podkarpackie, lubelskie, podlaskie oraz część mazowieckiego (miasta: Siedlce, Ostrołęka; powiaty: garwoliński, przasnyski, ostrołęcki, makowski, wyszkowski, ostrowski, węgrowski, sokołowski, siedlecki i łosicki),

·        w Ukrainie obwody: wołyński, lwowski, zakarpacki, rówieński, tarnopolski i iwanofrankiwski.  

 

 

Program jest skierowany do:

·        jednostek samorządu terytorialnego i jednostek im podległych,

·        służb, inspekcji i straży,

·        państwowych jednostek budżetowych,

·        organizacji pozarządowych, izb handlowych, gospodarczych i biznesowych

 

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

·        ochronę przyrody,

·        poprawę jakości zasobów wodnych i usprawnienie gospodarki wodnej,

·        ochronę zdrowia, w tym rozbudowę infrastruktury szpitalnej i zakup sprzętu,

·        współpracę administracji i społeczności lokalnych,

·        działania promocyjne i szkoleniowe,

·        usprawnienie funkcjonowania granicy polsko-ukraińskiej.

Budżet programu

Budżet programu wynosi 170,38 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program może sfinansować maksymalnie 90% wartości projektu. 

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Środowisko

Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Cel szczegółowy 2.5: Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

Cel szczegółowy 2.7: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

Priorytet 2: Zdrowie

Cel szczegółowy 4.5: zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

Priorytet 3: Turystyka

Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4: Współpraca

Cel szczegółowy 6.2: zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych

Cel szczegółowy 6.3: Budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

Priorytet 5: Granice

Cel szczegółowy 7.4: Inne działania na rzecz bezpieczniejszej i lepiej chronionej Europy. 

Pierwsze nabory projektów

Pracujemy już nad przygotowaniem projektów pozakonkursowych. Otwarcie pierwszego naboru wniosków planujemy w maju 2023 roku.  

Informacji o programie udziela Wspólny Sekretariat w Warszawie 

Adres:
ul. Domaniewska 39 a
Centrum Projektów Europejskich
02-672 Warszawa
tel. +48 22 378 31 00
fax +48 22 201 97 25
e-mail pbu@pbu2020.eu