PROGRAM INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027 ZATWIERDZONY
2022-11-22

PROGRAM INTERREG POŁUDNIOWY BAŁTYK 2021-2027 ZATWIERDZONY

04.10.2022 Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 .

Celem programu jest zbudowanie innowacyjnego, zrównoważonego, atrakcyjnego i aktywnego Południowego Bałtyku poprzez działanie na rzecz „niebieskiej” i „zielonej” przyszłości.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. projekty muszą być realizowane w międzynarodowym partnerstwie podmiotów pochodzących z co najmniej 2 państw członkowskich objętych programem i muszą przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców. Szczegółowe wymogi co do składu partnerstw projektowych będzie określał Podręcznik Programu.

Instytucją Zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Wspólny Sekretariat mieści się w Gdańsku. Jego zadania wspierają Regionalne Punkty Kontaktowe. W Polsce znajdują się one w urzędach marszałkowskich: województwa pomorskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa zachodniopomorskiego.

Obszar wsparcia

Polska: województwo zachodniopomorskie, województwo pomorskie, subregion elbląski (województwa warmińsko-mazurskiego).
Planujemy złożyć wniosek do Komisji Europejskiej dotyczący powiększenia obszaru w Polsce o subregion olsztyński z województwa warmińsko-mazurskiego.

Niemcy: subregiony w ramach landu Meklemburgia-Pomorze Przednie: Pomorze Przednie-Greifswald, miasto Rostock, Północno-zachodnia Meklemburgia, Pomorze Przednie-Rugia, powiat ziemski Rostock

Dania: wyspa Bornholm, regiony Østsjælland, Sydsjælland

Szwecja: regiony Blekinge, Skåne, Kalmar i Kronoberg

Litwa: regiony Kłajpeda, Telsze, Taurogi

Zgodnie z przepisami na lata 2021-2027 w projektach mogą uczestniczyć również partnerzy spoza obszaru programowego, o ile ich działania w projektach będą przynosić korzyści dla tego regionu.

W programie można również realizować wspólne projekty z partnerami z obszarów, które mają istotny potencjał do współpracy i komplementarności, wniesienia wartości dodanej i korzyści dla dotychczasowego obszaru programowego - np. z subregionu olsztyńskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Budżet programu

Budżet wynosi 85,5 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom dofinansowania z EFRR to maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych. Docelowo przewidywane jest zwiększenie alokacji programu o dalsze 8,3 mln euro EFRR.

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Innowacyjny Południowy Bałtyk – zwiększanie poziomu innowacji i internacjonalizacji podmiotów lokalnych

1.1  Cyfryzacja regionu

1.2  Budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację

Priorytet 2: Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki

2.1 Wsparcie przejścia na zieloną energię

2.2 Promowanie zrównoważonego wykorzystania wody

2.3 Wspieranie rozwoju o obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnego 

Priorytet 3: Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku

3.1 Rozwój zrównoważonej, odpornej i innowacyjnej turystyki 

Priorytet 4: Aktywny Południowy Bałtyk – poprawa zarządzania współpracą

4.1 Wzmocnienie zdolności współpracy podmiotów z siedzibą w Obszarze Południowego Bałtyku (w tym społeczeństwa obywatelskiego)

Pierwsze nabory projektów

Uruchomienie pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie planowane jest pod koniec listopada 2022 roku.

Informacji o programie udziela Wspólny Sekretariat w Gdańsku:

Al. Grunwaldzka 186 (Garnizon)
80-266 Gdańsk
tel.: 58 746 38 55
e-mail southbaltic@southbaltic.eu  
Strona programu 

W Polsce informacji o programie udzielają regionalne punkty kontaktowe:

Regionalny Punkt Kontaktowy w Gdańsku
Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27 
80-810 Gdańsk
tel. 58 326 89 03
e-mail s.bryla@pomorskie.eu

Regionalny Punkt Kontaktowy w Szczecinie
Wydział Współpracy Terytorialnej i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyzwolenia 105, pokój 402, IV piętro
71-421 Szczecin
tel. 91 44 67 210
e-mail ableszynska@wzp.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy w Olsztynie
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ul. Kościuszki 89/91 Olsztyn
tel: 89 521 93 24
e-mail k.ostrowski@warmia.mazury.pl