PROGRAM INTERREG POLSKA-SŁOWACJA ZATWIERDZONY
2022-11-21

PROGRAM INTERREG POLSKA-SŁOWACJA ZATWIERDZONY

26 września 2022 Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg Polska-Słowacja .

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 będzie realizował swoje działania w ramach czterech osi priorytetowych:

  • Przyjazne naturze i bezpieczne pogranicze,
  • Lepiej połączone pogranicze,
  • Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze,
  • Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.

Budżet programu

Budżet programu to prawie 130 mln euro z EFRR dla pogranicza polsko-słowackiego. Funkcję Instytucji Zarządzającej będzie pełnił Minister Funduszy I Polityki Regionalnej.

Obszar wsparcia

Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 promuje współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją. Zasięgiem terytorialnym obejmuje następujące regiony przygraniczne:

  • w Polsce – w województwie śląskim: podregion bielski i powiat pszczyński z podregionu tyskiego; w województwie małopolskim: podregiony oświęcimski, nowosądecki, nowotarski oraz powiat myślenicki z podregionu krakowskiego; w województwie podkarpackim: podregiony krośnieński i przemyski, powiat m. Rzeszów oraz powiat rzeszowski z podregionu rzeszowskiego,
  • na Słowacji – podregiony: Żyliński Kraj Samorządowy i Preszowski Kraj Samorządowy oraz powiat Spiska Nowa Wieś w Koszyckim Kraju Samorządowym.

Jaki będzie nowy program?

Priorytety Programu wpisują się w strategię Europejskiego zielonego ładu, a przy wyborze projektów będą wykorzystywane kryteria, które promują zielone rozwiązania. Realizowane w Programie projekty będą wspierać cele środowiskowe i klimatyczne polityki spójności w tym także dotyczące bioróżnorodności.

Program na lata 2021-2027 otwiera się na udział małych i średnich przedsiębiorstw w projektach dotyczących:

  • przystosowania do zmian klimatu oraz zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi
  • wzmacniania ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej
  • oraz wzmacniania roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Ponadto nowością w programie jest partycypacja społeczna. Partycypacja polega na włączaniu różnych grup społecznych w projektowanie i wdrażanie przedsięwzięć w sektorach kultury i turystyki. Partycypacja jest po to, aby projekty lepiej odpowiadały na różne potrzeby społeczne.

Celem programów Interreg jest zintegrowany i harmonijny rozwój regionalny obszarów przygranicznych. Na południowej granicy Polski są realizowane dwa programy dwustronne - z Czechami i Słowacją. Tematyka programów w perspektywie finansowej 2014-2020, które nadal trwają, obejmuje m.in. dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, edukację transgraniczną oraz współpracę instytucji i ludzi.

W nowej edycji programu Interreg Polska-Słowacja, w latach 2021-2027, będzie kontynuowane dofinansowanie dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, współpracy instytucji i mieszkańców. Pojawią się także nowe tematy związane z dostosowaniem się do zmian klimatu i utrzymaniem bioróżnorodności na południowym pograniczu.

Istotnym elementem działań w zakresie społecznego i gospodarczego rozwoju turystyki na pograniczu jest tworzenie sieci współpracy instytucji różnych sektorów, np. współpraca instytucji publicznych z sektorem prywatnym w celu świadczenia usług dla społeczności lokalnych oraz turystów. W programie ze Słowacją będzie możliwa bezpośrednia współpraca z sektorem MŚP.

Jednym z najważniejszych wyzwań będzie minimalizowanie negatywnych skutków pandemii, w szczególności w branżach związanych z ruchem turystycznym.

W nowym programie Polska-Słowacja działania związane z edukacją będą mogły być wspierane w zakresie tematów związanych ze zwiększeniem świadomości mieszkańców odnośnie do dbania o czystość środowiska naturalnego, zmian klimatu, bioróżnorodności, segregacji odpadów, energooszczędności, dbania o czystość środowiska naturalnego.

Konkursy na projekty wystartują na przełomie listopada i grudnia br.

Więcej o programie na stronie programu: pl.plsk.eu