PROGRAM INTERREG VI A MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA - POLSKA 2021-2027 ZATWIERDZONY
2022-11-18

PROGRAM INTERREG VI A MEKLEMBURGIA-POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA - POLSKA 2021-2027 ZATWIERDZONY

21.09.2022r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia - Polska 2021-2027. Jest on kontynuacją poprzednich edycji programu z lat 2007-2013 i 2014-2020.

Nowy program wspiera:

  • innowacyjność
  • przezwyciężanie skutków zmian klimatu i ochronę przyrody
  • naukę języka, kulturę i turystykę
  • rozwój transgraniczny.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, co oznacza, że projekty muszą być realizowane w polsko-niemieckiej kooperacji i przynosić korzyści dla pogranicza oraz jego mieszkańców.

Instytucją Zarządzającą programu jest meklemburskie Ministerstwo Gospodarki, Infrastruktury, Turystyki i Pracy. Natomiast Koordynatorami Krajowymi programu są:

  • w Polsce: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
  • w Brandenburgii: Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich

Wspólny Sekretariat mieści się w Löcknitz (Meklemburgia-Pomorze Przednie), bez zmian w stosunku do edycji programu 2014-2020.

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy program obejmuje województwo zachodniopomorskie. W Niemczech program jest wdrażany w:

  • Meklemburgii-Pomorzu Przednim w powiatach: Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen i Mecklenburgische Seenplatte
  • oraz w Brandenburgii w powiatach: Uckermark, Barnim i Märkisch-Oderland.

Budżet programu

Alokacja to 124 500 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  (EFRR). Dofinansowanie projektów ze środków Programu wynosi do 80% wydatków kwalifikowalnych. 

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Aktywizacja transgranicznych potencjałów innowacyjności

Cel szczegółowy 1.1 Rozwijanie i zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

Priorytet 2: Wspólne przezwyciężanie skutków zmian klimatu i ochrona przyrody

Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

Cel szczegółowy 2.7 Sprzyjanie bioróżnorodności i rozwojowi zielonej infrastruktury w środowisku miejskim oraz zmniejszanie zanieczyszczenia

Priorytet 3. Umożliwienie lepszego uczestnictwa w transgranicznym życiu codziennym poprzez język, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

Cel szczegółowy 4.6 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Priorytet 4. Wzmocnienie zaufania, wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego

Cel szczegółowy 6.1 Zwiększanie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium i zainteresowanych stron

Cel szczegółowy 6.3 Budowanie wzajemnego zaufania, zwłaszcza poprzez zachęcanie do działań ułatwiających kontakty międzyludzkie.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu.