PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2021-2027 ZATWIERDZONY
2022-11-17

PROGRAM WSPÓŁPRACY INTERREG POLSKA-SAKSONIA 2021-2027 ZATWIERDZONY

14.09.2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2021-2027.Jest to pierwszy Program z nowego okresu wsparcia zatwierdzony przez  Komisję Europejską. Program Interreg Polska  ̶  Saksonia 2021-2027 jest kontynuacją programu Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Nowy program wspiera:

  • polsko-niemiecką koordynację działań na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i adaptacji do nich,
  • wzrost roli edukacji, kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i integracji społecznej
  • oraz współpracę między obywatelami, instytucjami i organizacjami publicznymi.

W programie obowiązuje zasada partnerstwa, tzn. w projektach musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Saksonii.

Instytucją Zarządzającą programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej RP. Natomiast Instytucją Krajową Saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wspólny Sekretariat mieści się we Wrocławiu. 

Obszar wsparcia

Po polskiej stronie granicy program jest wdrażany:

  • w województwie dolnośląskim (powiaty bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski)
  • oraz w województwie lubuskim (powiat żarski).

Po saksońskiej stronie granicy do obszaru wsparcia należą powiaty Bautzen i Görlitz.

Budżet programu

Budżet wynosi 60 275 000 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poziom dofinansowania z EFRR to 80% wydatków kwalifikowalnych.

Priorytety i cele szczegółowe

Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

Cel szczegółowy 2.4: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 4.2 poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Cel szczegółowy 4.6: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Cel szczegółowy Interreg „Lepsze zarządzanie współpracą”. 

6.6 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą.

Pierwsze nabory projektów

W IV kwartale 2022 r. planowany jest nabór na projekt Fundusz Małych Projektów. Nabór na projekty regularne rozpocznie się w I kwartale 2023 r.

Informacji o programie udziela Wspólny Sekretariat we Wrocławiu.

Dane kontaktowe:

ul. Św. Mikołaja 81, p. 450-126
50-126 Wrocław
tel. 71 7580 980
fax: 71 7580 916
e-mail kontakt@plsn.eu