XI Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w dniu 09.06.2022 r.
2022-07-10

XI Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP w dniu 09.06.2022 r.

09.06.2022 r. odbyło się XI Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów Rzeczpospolitej Polskiej (WZD FERP). Spotkanie zrealizowane zostało w formule online.

Zebrani przedstawiciele Euroregionów po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Zarządu, pana Czesława Fiedorowicza z działalności Federacji Euroregionów RP w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do 8 czerwca 2022 r. i sprawozdaniem Sekretarz Komisji Rewizyjnej, pani Galiny Grabarczuk, podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności FERP, sprawozdania  Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. i przeznaczenia zysku; udzielenia Zarządowi absolutorium za rok 2021; wysokości składki członkowskiej obowiązującej w roku 2023; uchwalenia Planu Finansowego na rok 2022; odwołania 2 członków Komisji Rewizyjnej; uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej (KR).

Zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej były spowodowane z jednej strony odejściem  dotychczasowego jej przewodniczącego – Ś.P. Andrzeja Jankowskiego, a z drugiej odejściem z biura Euroregionu Bałtyk członka KR, pani Małgorzaty Samusjew, i utraceniem przez nią prawa do reprezentowania Euroregionu Bałtyk w strukturach FERP.

W ramach przeprowadzonych wyborów uzupełniających zdecydowano, że 2 nowymi członkami KR będą: Jerzy Sirak (Euroregion Puszcza Białowieska) oraz Małgorzata Paściak (Euroregion Silesia). Galina Grabarczuk (Euroregion Bug) – dotychczasowy Sekretarz KR pozostała w składzie KR.

W trakcie spotkania omawiano także poszczególne programy współpracy w kontekście nowej perspektywy finansowej, m.in. w zakresie rozwiązań dot. Funduszy Małych/Mikro- Projektów. Poruszano też kwestie: ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, kolejnego Forum Polskich Regionów Granicznych oraz ewentualnuch spotkań online Przewodniczącego Zarządu z Euroregionami, które nie mogły wziąć udziału w WZD FERP.