Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów RP w formule online.
2021-03-10

Posiedzenie Zarządu Federacji Euroregionów RP w formule online.

09.03.2021 r. w godzinach 10.00-12.00 obradował Zarząd Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej (FERP).

W spotkaniu wzięli udział 4 członkowie Zarządu: Czesław Fiedorowicz (Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr), Janusz Pierzyna (Euroregion Śląsk Cieszyński), Krzysztof Soska (Euroregion Pomerania) i Bogusław Waksmundzki (Euroregion Tatry).  Nieobecnego członka Zarządu, pana Dawida Laska zastępowała Dyrektor biura Euroregionu Karpackiego, pani Barbara Inglot. W spotkaniu wzięli również udział: Dyrektor biura Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr, pani Bożena Buchowicz oraz Dyrektor biura Euroregionu Pomerania, pan Paweł Bartnik.

 

W trakcie spotkania poruszano problemy związane z realizacją Funduszy Małych/Mikro- Projektów, szczególnie w kontekście panującej epidemii i związanym z nią brakiem możliwości realizacji działań o charakterze spotkaniowym. W wyniku rozmów, członkowie Zarządu podjęli oficjalne stanowisko dotyczące przedłużenia zakończenia realizacji projektów transgranicznych do końca 2023 r.

Istotnymi punktami rozmów były też: podział alokacji polskiej na EWT oraz komponent transgraniczny w Programach Regionalnych i Programie ODBUDOWA. Zapisy w dokumentach unijnych dają możliwość przeznaczenia pewnych kwot z w/w programów na projekty transgraniczne. Na taką możliwość wskazują również Przedstawiciele KE oraz Europejskiego Komitetu Regionów (opinia  z 142 sesji plenarnej z 3-4 lutego 2021r.). W związku z tym, Zarząd Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej podjął stanowisko, aby uwzględnić w programach regionalnych możliwość realizacji projektów transgranicznych a także przeznaczyć część dodatkowych środków z Programu Obudowa na Programy Współpracy  Transgranicznej i ukierunkować je na wznowienie i wzmocnienie relacji sąsiedzkich na pograniczu.

Zarząd FERP podjął również decyzję w sprawie obiegowego trybu przeprowadzenia kolejnego Walnego Zebrania Delegatów.

Galeria zdjęć