Prace nad kształtem przyszłych Funduszy Małych Projektów w programach INTERREG
2021-02-09

Prace nad kształtem przyszłych Funduszy Małych Projektów w programach INTERREG

Przez wiele lat realizacji programów INTERREG instrument jakim jest Fundusz Małych Projektów (FMP) stał się stałym elementem funkcjonowania współpracy m.in. na pograniczu polsko-niemieckim, polsko-czeskim i polsko-słowackim. Jednak po raz pierwszy w rozporządzeniu dotyczącym funkcjonowania przyszłych programów współpracy pojawiają się zapisy tylko jemu poświęcone.   W każdym programie INTERREG wg  projektu rozporządzenia może funkcjonować jeden lub więcej FMP, jednak  ich łączna wartość nie może przekraczać 20% alokacji programu. Beneficjentem FMP może być podmiot posiadających transgraniczną osobowość prawną, EUWT lub podmiot z osobowością prawną.   Koszty zarządzania FMP nie mogą przekraczać 20% kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na FMP. Jeżeli beneficjentem FMP nie jest podmiot o transgranicznej osobowości lub EUWT, wówczas wyboru projektów dokonuje ciało z udziałem przedstawicieli z przynajmniej dwóch krajów biorących udział w danym programie INTERREG. To tylko niektóre nowe uregulowania, z którymi muszą się zmierzyć euroregiony.

Międzyprogramową dyskusję na temat kształtu przyszłych programów rozpoczął program INTERACT powołując specjalną grupę ds. FMP, której celem jest prowadzenie wymiany doświadczeń, dyskusja na temat różnych modeli zarządzania FMP, koszty uproszczone itp. Chętni do udziału w grupie mogą zgłosić swój akces  bezpośrednio na stronie Interact-u pod adresem: https://www.interact-eu.net/networks#3186-Small%20Project%20Funds

Materiały z dotychczasowych spotkań dotyczących FMP można znaleźć pod adresem https://www.interact-eu.net/library?title=&field_fields_of_expertise_tid=All&field_networks_tid=109#3262-presentation-brains-article-24

Autor:  Irena Stróżyńska - Euroregion Pomerania