Zwiększone wsparcie dla małych/mikro projektów
2020-12-28

Zwiększone wsparcie dla małych/mikro projektów

Poniżej przekazujemy treść oficjalnego komunikatu z negocjacji dot. przyszłego okresu wsparcia 2021-2027:

 

EWT 2021-2027

8 mld EUR przeznaczonych na europejską współpracę terytorialną

Więcej środków na kwestie klimatyczne i społeczne

Zwiększone wsparcie dla małych projektów

Grudzień zakończył negocjacje dotyczące przyszłości EWT.

Instytucje UE osiągnęły porozumienie w sprawie europejskiej współpracy terytorialnej i finansowania projektów transgranicznych na lata 2021-2027.

Całkowite środki dostępne na współpracę transgraniczną na lata 2021-2027 za pośrednictwem unijnego instrumentu Interreg ustalono na 8 mld EUR (8 050 000 000 w cenach z 2018 roku).

Interreg będzie wspierał następujące rodzaje działań (zwane \"aspektami\"):

-    współpraca transgraniczna między sąsiadującymi regionami w celu promowania zintegrowanego i harmonijnego rozwoju regionalnego między sąsiadującymi lądowymi i morskimi regionami przygranicznymi (Interreg A; 72,2 % całkowitych środków);

-    współpraca transnarodowa na większych obszarach ponadnarodowych lub wokół basenów morskich (Interreg B; 2%);

 -   współpraca międzyregionalna w celu wzmocnienia skuteczności polityki spójności (Interreg C; 1%);

-    współpraca regionów najbardziej oddalonych w celu ułatwienia ich integracji i harmonijnego rozwoju w ich regionie (Interreg D; 5%).

Stopa współfinansowania na każdym poziomie programu Interreg jest ustalona na poziomie maksymalnie 80% funduszy, które mają być dostarczone przez UE, z czego maksymalnie 85% dla regionów peryferyjnych.

Oczekuje się, że więcej środków zostanie wydanych na działania w dziedzinie klimatu i programy społeczne, w tym na zdrowie publiczne;

Zwiększone wsparcie dla małych projektów i projektów międzyludzkich: do 20% w ramach programu Interreg może być przeznaczone na fundusze małych projektów;

    Poziomy prefinansowania (środki udostępnione państwom członkowskim po zatwierdzeniu programów Interreg) ustalono na poziomie 1% na lata 2021 i 2022 oraz na poziomie 3% na lata 2023-2026, co zapewni większą płynność programów.

Sprawozdawca Pascal Arimont (PPE, BE) powiedział: \"Interreg jest ważnym symbolem współpracy między sąsiadami. Pomaga on w znacznym stopniu usuwać przeszkody graniczne - przede wszystkim te, które są w świadomości ludzi\".

\"W wyniku tych negocjacji umożliwiamy regionom łatwiejszą współpracę - tzn. poprzez uproszczone zasady i procedury\". W szczególności, małe projekty i projekty typu \"people-to-people\" będą wspierane silniej niż kiedykolwiek wcześniej\".

\"Zajmujemy się również wyzwaniami naszych czasów: regiony muszą inwestować w projekty mające na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu lub wzmocnienie naszych systemów opieki zdrowotnej. W związku z tym, w połączeniu ze zwiększonymi możliwościami oferowanymi przez REACT-EU, w przyszłości nasze regiony będą miały wiele nowych możliwości inwestowania w zrównoważone i wartościowe społecznie projekty transgraniczne\".

Kolejne kroki

Oczekuje się obecnie, że Parlament i Rada zatwierdzą treść umowy.

Kontekst

Rozporządzenie ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące celu \"Europejska współpraca terytorialna\" (Interreg) wspieranego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS+) i Fundusz Spójności na okres programowania 2021-2027.

W przyszłym rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów określono pięć celów polityki: (1) bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa; (2) bardziej ekologiczne, niskoemisyjne przejście na gospodarkę niskoemisyjną netto i odporną Europę; (3) bardziej połączona Europa; (4) Europa bardziej społeczna i sprzyjająca włączeniu społecznemu; (5) Europa bliższa obywatelom.